Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đại Hội La Vang 2016 vào ngày 21.22.23/10/2016 tại ĐTMLV Las Vegas
Hình Ảnh 10 năm Thánh Hiến

36  Giới Thiệu Hình Ảnh Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
37  Hình Ảnh Làm Đẹp Đền Thánh Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
38  Hình Ảnh Làm Đẹp Đền Thánh Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
39  Hình Ảnh Đặt Viên Đá Đầu Tiên Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
40  Hình Ảnh Xây Cất Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
41  Hình Ảnh Giấy Phép Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
42  Hình Ảnh Thánh Lễ Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
43  Hình Ảnh Thánh Lễ I Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
44  Hình Ảnh Thánh Hiến Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
45  Hình Ảnh Đại Hội 2004 Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
46  Hình Ảnh Đại Hội 2006 Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
47  Hình Ảnh Đập Tường Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
48  Hình Ảnh Xây Bãi Đậu Xe Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
49  Hình Ảnh Đại Hội 2008 Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
50  Hình Ảnh Đạo Binh Hồn Nhỏ Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
51  Hình Ảnh Các Bà Mẹ Công Giáo Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
52  Hình Ảnh Chương Trình TTHNGD Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
53  Hình Ảnh Ca Đoàn Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
54  Hình Ảnh Giáo Lý và Việt Ngữ Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
55  Hình Ảnh Ban Giúp Lễ Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
56  Hình Ảnh Khóa Ephata Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
57  Hình Ảnh Rước Lễ Lần Đầu Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
58  Hình Ảnh Thêm Sức Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
59  Hình Ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
60  Hình Ảnh Quán La Vang Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
61  Hình Ảnh Bảo Trì Kiến Thiết Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
62  Hình Ảnh Mười Năm với Đền Thánh Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
63  Hình Ảnh Tri Ân Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
64  Hình Ảnh 40 Năm Linh Mục Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
65  Hình Ảnh Hội Chợ Tết Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
66  Hình Ảnh 30 Tết Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
67  Hình Ảnh Hội Đồng Mục Vụ Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
68  Hình Ảnh Ban Phụng Vụ Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
69  Hình Ảnh Đặc Biệt Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
70  Hình Ảnh Mười Năm Mãi Mãi Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng
71  Hình Ảnh Chào Đón Cha Quang Lm. Giuse Nguyễn Đức Trọng