Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

ngày 29 tháng 3 năm 2015


BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14, 1 - 15. 47 (bài dài)


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.

Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: S. "Đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân". C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho Ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ý, nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà". C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: S. "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói: "Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta". C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài: S. "Thưa Thầy, có phải con không?" C. Người đáp: "Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn". C. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa".

C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông: "Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". C. Phêrô thưa Người: S. "Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không". C. Chúa Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần". C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: S. "Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy". C. Và tất cả đều nói như vậy.

Đi đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ: "Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện". C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: "Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức".

C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng: "Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha". C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: "Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối". C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo: "Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi". C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng: S. "Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói: S. "Chào Thầy". C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh". C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần.

Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho Người rằng: S. "Chúng tôi đã nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra". C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: S. "Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông". C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi: S. "Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?" C. Chúa Giêsu đáp: "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây". C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: S. "Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?" C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng: S. "Hãy đoán xem!" C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người.

Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói: S. "Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét". C. Nhưng ông chối phắt mà rằng: S. "Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì". C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: S. "Ông này thuộc bọn đó". C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng: S. "Đúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa". C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: S. "Tôi không biết người mà các ông nói đó". C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: "Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Ta ba lần". Và ông liền than khóc.

Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" C. Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!" C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: S. "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. "Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Philatô đáp lại: S. "Người này đã làm gì nên tội?" C. Song chúng càng la to hơn: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: S. "Tâu Vua dân Do-thái". C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau: S. "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!" C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: S. "Kìa, nó gọi Elia!" C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: S. "Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa!" C. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người.

Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chế thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B - ngày 29 tháng 3 năm 2015
(Isaia 50:4-7; Philipphê 2:6-11; Máccô 14:1-15,47)

Chi Tiết Hay:
• Việc xức dầu là dấu chỉ Đức Giêsu là đấng Mêsia, có nghĩa là đấng được xức dầu. Người phụ nữ không có ý định xức dầu cho Đức Giêsu như trong một nghi thức mai táng, nhưng Ngài lại muốn hiểu như vậy.
• Trong khi các thượng tế lo ngại không dám bắt Đức Giêsu thì một trong nhóm mười hai đã tình nguyện đem nộp Ngài cho họ để đổi lấy một món tiền nhỏ và đã biến sự lo ngại của họ thành sự vui mừng.
• Điều Đức Giêsu tiên đoán trong câu 27 - trích dẫn trong Cựu Ước - trở thành sự thật trong câu 50.
• Đức Giêsu nhìn về tương lai sau cái chết của mình để hứa sẽ đoàn tụ đoàn chiên lại: "Thầy sẽ đi trước" có thể hiểu là: "Thầy sẽ dẫn đầu".
• Giuđa không phải là người duy nhất đã sa ngã. "Tất cả" đều phản bội thầy một cách khác nhau
- 14:23 "tất cả" đều uống chén này
- 14:27 "tất cả" anh em sẽ vấp ngã
- 14:31 "tất cả" các môn đệ cũng đều nói như vậy
- 14:50 "tất cả" bỏ trốn hết
• Phêrô chối thầy mỗi lúc một thêm nghiêm trọng và hoàn toàn
- trước hết, ông giả vờ ngây thơ
- sau đó, ông chối không phải là môn đệ của Đức Giêsu
- cuối cùng, ông thề thốt gay gắt rằng không hề biết Đức Giêsu.
• Đức Giêsu đã chịu cám dỗ khi khởi đầu sứ mạng của mình trong sa mạc; ở đây Ngài chịu cơn cám dỗ cuối cùng và quyết liệt là: từ chối chịu đau khổ trong sứ mạng cứu chuộc nhân loại.
• Đức Giêsu không chịu uống rượu pha với mộc dược - có tác dụng làm giảm cơn đau - để có thể uống "chén đắng" một cách trọn vẹn.
• Đức Giêsu chịu chết giữa hai tội nhân cùng chịu đóng đinh với Ngài thay vì giữa hai ông Giacôbê và Gioan là những môn đệ đã xin được "một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái" Ngài (10:37).
• Khi từ chối không xuống khỏi thập giá, không cứu lấy mạng sống mình, Đức Giêsu đã hạ đền thờ (15:38) và xây dựng lại đền thờ mới (14:58).
• Màn của đền thờ bị xé ra làm hai có thể là dấu chỉ rằng đặc quyền của dân Do Thái đã chấm dứt và nay, nhờ Đức Giêsu, tất cả nhân loại được mời gọi đến với Thiên Chúa.
• Đức Giêsu chết trong cô đơn hoàn toàn. Các môn đệ bỏ rơi, các kẻ thù chế diễu, và đau đớn nhất là bị Thiên Chúa bỏ rơi.
• Sự hiện diện của các phụ nữ trái ngược hẳn với sự vắng mặt của các môn đệ phái nam.

Một Điểm Chính:
Đức Giêsu chịu mọi cực hình trong cô đơn. Giờ của Ngài đã đến. Ngài phải chịu đau đớn một mình trước khi chiến thắng trong vinh quang.

Suy Niệm:
1. Bạn cảm thấy mình giống nhân vật nào nhất trong đoạn Phúc Âm hôm nay? Tại sao?
2. Phúc Âm thánh Marcô về cuộc tử nạn của Đức Giêsu được coi như là cẩm nang hay nhất về cách làm môn đệ của Đức Giêsu. Tại sao?

_______________________________________________________________________________


THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU


(Isaia 50: 4-7; Philipphê 2:6-11; Máccô 14:1-15,47)


Tôi để bài thương khó của phúc âm thánh Máccô tự các tín hữu nghe và suy gẫm đến các sự việc xảy ra. Tôi hy vọng các người đọc bài thương khó được huấn luyện, và bài sách ấy sẽ giúp tín hữu và chính người đọc được cảm nghiệm một thay đổi mới bởi câu chuyện thương khó. Trong lúc đó, bài giảng của tôi sẽ dựa vào bài sách đọc tiếp theo sau làm phép lá (Mc 11: 1-10)

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ cùng những người đi theo Ngài dến Giêrusalem, một đoạn mới bắt đầu trong phúc âm thánh Máccô. Nơi Giêrusalem, Chúa Giêsu sẽ gặp các thầy cả và các kinh sư chống đối Ngài (Mc 11: 27-33). Từ đó Chúa Giêsu tiếp tục dạy cho các môn đệ hiểu khi các ông tiếp tục sứ vụ của Ngài sau khi Ngài chết.

Bài sách Máccô nói một cách sống động về lúc Chúa Giêsu vào Giêrusalem, nhưng nói hơi ít về Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể thấy dấu hiệu Ngài là Đấng Mêsia. Chúa Giêsu điều khiển mọi sụ̉ việc xảy ra lúc đó. Ngài chỉ bảo tủ̀ng chi tiết cho môn đệ đi dẫn con lủ̀a về để Ngài ngồi trên lủng lủ̀a vào thành Giêrusalem. Khách hành hùòng đến Giêrusalem không ngồi trên lủng lủ̀a để vào thành, họ đi bộ. Ngôn sủ́ Zacaria tiên đoán (Za:9: 9) nói về ba điểm chính về việc Đấng Mêsia vào thành Giêrusalem: "Này vua ngủỏi đến vỏ́i ngủỏi- - -Ngài củỏ̃i trên mình lủ̀a con, con của lủ̀a mẹ - - - reo hò lên nủ̃ tủ̉ Giêrusalem ".

Dân chúng tụ̉ hỏi, việc reo mủ̀ng đó làm sao thoát khỏi mắt các viên chủ́c La Mã là nhủ̃ng người sẵn sàng dẹp nhủ̃ng ai chống đối quyền đế quốc La mã. Sau khi vui mủ̀ng vào thành, dân chúng tản mát. Chúa Giêsu sẽ tụ̉ Ngài lên Đền Thỏ̀ vỏ́i 12 môn đệ. Chúa Giêsu không phải là một khách hành hủỏng tầm thủỏ̀ng, nhủng Ngài là Chúa của Đền Thỏ̀. Ngài đến để xem xét Đền Thỏ̀ có làm đúng việc nhủ Thiên Chúa muốn hay không. Điều Ngài trông thấy sẽ không làm Ngài vủ̀a lòng, và ngày hôm sau Ngài sẽ trỏ̉ lại để dẹp nhủ̃ng ngủỏ̀i buôn bán nỏi Đền Thỏ̀.

Đến đây, các môn đệ đã quên ý nghĩa các dấu chỉ ngôn sủ́ Zacaria tiên đoán. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ về nhủ̃ng điểm chính của sứ vụ Ngài là nhủ̃ng việc nhủ bị sỉ vả và bị đau khổ. Sau đó, khi mọi việc đã xảy ra, Chúa Giêsu sẽ sống lại tủ̀ cỏi chết, và các môn đệ sẽ nhỏ́ lại và sẽ hiểu sụ̉ ủ́ng nghiệm lỏ̀i Kinh Thánh về việc Chúa Giêsu đến thành Giêrusalem.

Suốt chặng đủỏ̀ng đi Chúa Giêsu đã nói đến việc Ngài làm, và lỏ̀i Ngài nói về Đấng Mêsia, mà trong phúc âm thánh Máccô coi là "bí mật về Đấng Mêsia". Chúa Giêsu vẫn không chú trọng đến sụ̉ việc xảy ra lúc tột điểm này. Việc vào thành kết thúc một cách yên lặng, nhủng không bao lâu thì một cỏn bão lỏ́n vùng lên.

Dân chúng phỏng đoán mạnh mẻ Chúa Giêsu là ai, và họ chỏ̀ đọ̉i sụ̉ gì sẽ xảy ra vỏ́i Ngài. "Chính vủỏng quốc của vua David, cha chúng ta, sẽ đến". Nhủng Chúa Giêsu đã nói rõ là vủỏng quốc của Ngài sẽ đến vỏ́i sụ̉ chống đối, sụ̉ chết và sụ̉ sống lại trong thành vua David. Chúa Giêsu cũng muốn đi vào thành một cách thầm lặng. Trái lại, các môn đệ và nhủ̃ng ngủỏ̀i khác biết Ngài là ai và Ngài sẽ làm gì ỏ̉ Giêrusalem.

Bài đọc hôm nay kết thúc vỏ́i lỏ̀i ca tụng Thiên Chúa. Nhủng điểm này không thay đổi thái độ của dân chúng và việc họ hy vọng lầm về sứ vụ Mêsia của Chúa Giêsu. Một lần nủ̃a, các môn đệ không hiểu vì sao Chúa Giêsu lại lên thành Giêrusalem. Đã bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã nói vỏ́i các ông là Con Ngủỏ̀i sẽ phải chịu thủỏng khó, chịu chết và sẽ sống lại từ cõi chết (Mc 8:31; 9:33; 10:32-34)?. Nhủng các môn đệ nghĩ trủỏ́c là Chúa Giêsu và các ông sẽ thắng trận huy hoàng. Còn Chúa Giêsu, Ngài thấy Ngài sẽ đến sụ̉ thủỏng khó và sụ̉ chết. Vủỏng quốc và vinh quang của Ngài chỉ đến sau cây thập giá.

Có thể Chúa Giêsu không làm nhủ̃ng việc theo nhủ dân chúng mong mỏi. Nhủng Ngài sẽ thụ̉c hiện điều khách hành hủỏng lên Giêrusalem cầu nguyện. Khách hành hủỏng khi đến gần thành Giêrusalem, họ đi bộ dâng lên Thiên Chúa lỏ̀i cầu khẩn xin đủọ̉c giải thoát. Họ mong đọ̉i một xã hội do Đấng Thiên Chúa xù́c dầu điều khiển. Các ngôn sủ́ đã mủu tả là Đấng Mêsia sẽ thụ̉c hiện điều đó khi Ngài đến: là xây dụ̉ng một xã hội công chính và hòa bình. Ngôn sủ́ Isaia, trong bài ca về Ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ của Thiên Chúa hôm nay, nói: "Đủ́c Chúa đã cho tôi lủỏ̃i của môn sinh, để biết chống đỏ̃ ngủỏ̀i kiệt lụ̉c. Ngủỏ̀i lay tỉnh khiến lỏ̀i nên hoạt bát".

Chẳng phải đó là điều chúng ta mong ủỏ́c khi một chính quyền mỏ́i lên cai trị, là họ thông cảm vỏ́i ngủỏ̀i cần đủọ̉c giúp đỏ̃, và che chỏ̉ ngủỏ̀i không có uy quyền hay sao? Chúng ta hy vọng một trật tụ̉ mỏ́i thay đổi trật tụ̉ trong quá khủ́ phải không? Con ngủỏ̀i tranh đấu để thắng củ̉, hay chiếm quyền cai trị một nủỏ́c phải không? Các môn đệ Chúa Giêsu không tránh khỏi các mong muốn ấy. Nhủng, Chúa Giêsu biết quyền uy của Thiên Chúa đến vỏ́i đau khổ và sụ̉ chết. Vậy việc đó khác thế nào. Đám đông dân chúng và chúng ta mong đọ̉i một quyền uy mỏ́i. Nhủng Chúa Giêsu lại cho chúng ta cây thập giá.

Sau lễ làm phép lá thì tín hủ̃u lãnh lá để vào nhà thỏ̀. Chúng ta làm điều các tín hủ̃u đã làm tủ̀ trủỏ́c đến nay, là chúng ta lên đủỏ̀ng đi "hành hủỏng". Lúc này chúng ta không làm việc nhủ thủỏ̀ng lệ hằng ngày, là ao ủỏ́c và chú trọng nhủ thủỏ̀ng lệ. Nỏi đây, chúng ta cùng nhau vỏ́i cộng đoàn tín hủ̃u trong đủ́c tin vào Đấng đã đi trủỏ́c chúng ta và đã mỏ̀i gọi chúng ta vác thập giá mình mà theo Ngài. Cuộc "hành hủỏng" của chúng ta hôm nay là biểu hiệu điều chúng ta mong ủỏ́c, là qua việc làm, chúng ta muốn theo Thầy chí thánh Chúa chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng yên, OP

_______________________________________________________________________________


TỰ DO TRONG SỰ VÂNG PHỤC Ý CHÚA


(Isaia 50: 4-7; Philipphê 2:6-11; Máccô 14:1-15,47)


Đức Giêsu không phải là người đầu tiên vào thành Giêrusalem cùng với sự chào đón nồng nhiệt và uy nghi. Khi chiến thắng trở về, ông Giuđa Macabê đã có hai lần vào thành (1 Mcb 4,19-25; 5,45-54). Ông Simon, anh ông Giuđa, cũng được dân chúng reo hò, hát mừng tán dương và vẫy chào bằng những cành lá cọ (1 Mcb 13,49-51). Có ít nhất 12 lối vào thành Giêrusalem dành cho các anh hùng chính trị và quân đội.

Theo bản văn, Đức Giêsu chọn khởi hành theo lối riêng từ núi Ôliu. Ông Dacaria đã đoán trước được lối vào đó: “Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Ôliu, phía đông Giêrusalem...” (Dc 14,4). Khi Đavít vào thành, ông cưỡi một con la và được dân chúng tôn làm vua. Kể từ điệu hát:“Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít, tổ phụ chúng ta”, dân Do Thái đạo đức nhận ra những lời tiên tri được hoàn trọn và họ sẽ được tràn ngập niềm vui và hy vọng khi chứng kiến cảnh Đức Giêsu cưỡi lừa con vào thành.

Việc Đức Giêsu vào thành Giêrusalem đã khơi lên cho dân những ký ức tôn giáo. Sự kiện này này cũng nhắc nhớ họ về những gì đã xảy ra cho các ngôn sứ - chịu đau khổ và bị loại trừ vì sứ điệp của mình. Đức Giêsu đang hoàn tất những gì các ngôn sứ đã hứa, và chúng ta có thể nghe thấy trong các bài đọc hôm nay những điều người ta thắc mắc về Ngài – yêu thương và chịu khổ vì chúng ta. Các ngôn sứ theo sự công bình của Thiên Chúa không có lấy một nhóm người nhiệt tình ủng hộ. Trở thành chứng nhân cho Thiên Chúa là một lời mời gọi trung tín, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về sự thực này.

Quý vị có còn nhớ đoạn Tin Mừng thánh Máccô (1,12) khởi đầu mùa Chay không? Đoạn Tin Mừng cho ta thấy Thần Khí Đức Chúa “đẩy” Đức Giêsu vào hoang địa, nơi Người chịu cám dỗ. Cũng chính Thần Khí ấy là sức mạnh luôn ở cùng và kiện cường sứ vụ công khai của Đức Giêsu và dẫn đưa Người qua các cổng Thành Thánh để hoàn tất sứ vụ qua sự đau khổ và cái chết của Người.

Chính Thần Khí đó giúp chúng ta có thể cất bước “tiến vào” những nơi chúng ta được mời gọi để làm chứng. Chúng ta sẽ không chọn vào một thành quan trọng có đám đông sẵn sàng chào đón; nhưng quý vị có bao giờ phải đứng lên bênh vực cho quyền lợi của người khác chưa? Quý vị đã từng phải bước vào một căn phòng hay lớp học, chứ chưa nói đến một thành phố, để nói lên đức tin của mình chưa? Quý vị đã từng phải đứng trước ban giám đốc để kháng lại một thủ đoạn kinh doanh gây nguy hại cho người khác hay cho môi trường chưa? Còn những lần quý vị phải bước vào nhà mình khi có một thành viên bị phỉ báng thì sao? Nếu chúng ta nắm lấy vị thế khiến chúng ta dám đứng lên chống lại bất công thì chúng ta có Đức Giêsu, Đấng hôm nay vào thành Giêrusalem, như bạn đồng hành của chúng ta.

Từ những gì xảy ra sau khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem thì rõ ràng người ta đã bỏ lỡ ý nghĩa của ngày này và tầm quan trọng của Đức Giêsu. Điều chúng ta sẽ khám phá ra trong tuần này là việc dân chúng bỏ lỡ những lá cọ phất phới – Thiên Chúa chúng ta là Đấng yêu thương nhân hậu, Người giơ tay và ban cho chúng ta tình yêu vĩnh cửu, được biểu lộ trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu.

Bất cứ hình ảnh nào về Thiên Chúa theo suy nghĩ của con người chúng ta như thờ ơ, xa cách và lãnh đạm thì đều bị phá hủy hoàn toàn bởi việc Đức Giêsu tự nguyện vào thành Giêrusalem và chấp nhận chịu khổ nạn và chết. Người có thể chọn đi hướng khác để tránh vào thành và thoát khỏi thiên mệnh. Nhưng, chúng ta lại khám phá ra những điều các ngôn sứ đã nói với chúng ta - Thiên Chúa chúng ta là Đấng yêu thương nhân hậu, Người sẵn sàng đến bất cứ nơi nào để giải thoát chúng ta khỏi tù ngục của tội lỗi và sự chia cắt tự mình đặt ra. Chúng ta lại học biết việc trở thành môn đệ của Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta điều gì, xét như những cá nhân và cộng đoàn, khi chúng ta chứng kiến tình yêu, sự phó thác và tự hiến của Đức Giêsu trong tuần này. Một lần nữa, việc theo Đức Giêsu có làm khơi lên nhiệt huyết của chúng ta để vác thập giá của Người và sẵn sàng chết cho cái tôi nhân danh Người hay không?

Nếu Tin Mừng Máccô đã dạy chúng ta điều gì về điểm này, thì ắt hẳn cho chúng ta thấy rằng nhiệm vụ thực hành và nói Lời Chúa sẽ gây ra sự khước từ và thậm chí bạo lực ngay tức khắc. Tin Mừng này không dành cho những người lãng mạn và người đã khuất bóng. Thực vậy, đó là một khế ước nghiêm túc, không giấu giếm hay tô vẽ những điều Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta.

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn, chúng ta không thể theo Đức Giêsu chỉ bằng cách nghiến răng và bắt chước mẫu gương của Người. Vì Người được Thần Khí “thúc đẩy”, và chúng ta cũng phải được như thế. Chúng ta cần ơn của Thánh Thần đó vì sợ rằng chúng ta rời bỏ Đức Kitô khi gặp gian nan thử thách. Thần Khí sẽ xóa sạch những ảo tưởng trong đầu chúng ta và mở mắt cho chúng ta có thể nhận ra mình là ai và sẽ phải làm gì khi trở thành những môn đệ của Đức Chúa.

Đức Giêsu đã vào Giêrusalem cách nay rất lâu. Giờ đây, Người bước vào cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Chúng ta chào đón Người bằng những lời tung hô: “Hoan hô Chúa trên các tầng trời”. Tiếp đến, chúng ta xắn tay áo để thực hiện những trọng trách Người đòi hỏi – có thể thực hiện được bằng Thần Khí Người ban cho chúng ta.

Xã hội chúng ta đề cao những người có mạnh mẽ và tài năng. Chúng ta thường soi vào những năng khiếu nổi bật của họ. Theo nhãn giới cá nhân, điều đó chẳng có gì sai cả. Nhưng hôm nay, thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ về một Thiên Chúa bị lăng nhục, Người đến với chúng ta trong tình trạng yếu hèn! Chúng ta không nhận ra điều này trong cuộc đời mình sao? Khi tôi nghĩ về người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên tôi, thì hầu hết họ đều không ngần ngại bày tỏ sự sai lầm và khiếm khuyết trong con người của họ. Nhìn vào họ qua nhãn quan Kitô giáo, tôi đã nhận ra điều Thiên Chúa có thể thực hiện qua sự yếu đuối của con người, vì họ cũng bộc lộ cho thấy niềm vui, sự hiến thân cho dân Chúa, tình yêu tha thiết dành cho người nghèo, nhận những khiếm khuyết của mình và hoàn toàn tín thác vào tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì tôi, họ hiến thân cho Tin Mừng, nhất là với bài thánh ca thánh Phaolô hát cho chúng ta ngày hôm nay. Thiên Chúa cũng nâng họ lên trong sự khiêm hạ.

Hôm hay, thánh Phaolô giải thích rõ ràng cho chúng ta. Ngài mời gọi cộng đoàn ở Philípphê đừng nên tự coi mình là đặc biệt hay có đặc quyền, mà “hãy làm cho thái độ của Đức Kitô trở thành của riêng anh em”. Họ không chú trọng vào những lợi ích của họ và ganh đua để được địa vị cao trong cộng đoàn. Trái lại, giống như Đức Kitô, họ trở nên tôi tớ cho mọi người. Chúng ta, những người có vị thế uy tín trong cộng đoàn tín hữu hôm nay, cần quả quyết rằng thư Philípphê (2,6-11) chính là bản “Tuyên ngôn Sứ vụ” hay những “Chỉ dẫn Hoạt động” của chúng ta.

Tâm điểm của đời sống chúng ta phải là Đức Giêsu, để cho tình yêu của Người dành cho nhân loại sẽ trở thành của chúng ta. Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta rằng con đường chúng ta đến với Thiên Chúa chính là qua việc phục vụ khiêm hạ. Chúng ta thực hiện điều này bằng việc lắng nghe Lời Chúa hôm nay và hành động theo những gì chúng ta được nghe. Vì theo chỉ dẫn của thánh Phaolô, tự do đích thực của chúng ta chính là nhờ vào sự vâng phục Thiên Chúa.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: AE. HV. Đaminh Gò Vấp