Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 26 tháng 6 năm 2016

Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 9, 51-62


Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)
(I Các Vua 19:16, 19-21; Tvịnh 16; Galát 5:1, 13-18; Luca 9:51-62)


Tóm lược:
- Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ thiếu khoan dung của các tông đồ là đòi đem lửa từ trời xuống đốt các người Samari vì họ không chịu đón tiếp Chúa Giêsu và các ông. Các ông đã bị Chúa quở mắng. Hai đức tính khoan dung và từ bỏ mọi sự mà Chúa Giêsu đòi hỏi những người theo Ngài phải có, để chấp nhận một cuộc sống “không có chổ tựa đầu” như Ngài. Sự từ bỏ ở đây có nghĩa là coi nhẹ tất cả mọi sự trước công việc chính và quan trọng nhất là thực hiện Nước Thiên Chúa trong đời sống của mình. Triệt để là khi có sự xung đột giữa bổn phận ấy với những bổn phận khác, thì phải luôn dành ưu tiên cho việc thực hiện Nước Thiên Chúa.

Suy niệm:
1- Tại sao hai tông đồ tức giận đối với người Samari?
2- Tại sao Chúa Giêsu đòi hỏi những người theo Ngài phải từ bỏ mọi sự?

Thực Hành:
- Khi có ai làm điều gì không vừa ý, hãy nói từ tốn nhỏ nhẹ.

Trẻ em:
- Khi một bạn cùng lớp lỡ đụng phải mình, đừng có tức giận mà hãy cười vui với bạn đó.

Cầu Nguyện:
- Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khoan dung quảng đại, biết từ bỏ chính mình để có thể yêu thương mọi người, bất chấp những khác biệt về văn hóa, quan niệm, và lối sống, để họ nhìn thấy Chúa nơi chúng con. Amen.

_______________________________________________________________________________


CHÚNG TA ĐÃ SẲN SÀNG TIẾP BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ CHƯA?


(I Các Vua 19:16, 19-21; Tvịnh 16; Galát 5:1, 13-18; Luca 9:51-62)


Bạn có cảm thấy sụ̉ thay đổi và vội vàng trong phúc âm hôm nay không? Mỏ̉ đầu đoạn sách thánh Luca viết Khi đã tỏ́i ngày Đủ́c Giêsu "đủọ̉c rủỏ́c lên trỏ̀i". Bối cảnh trình bày nỏi Chúa Giêsu sẽ đủọ̉c "rủỏ́c lên". Thành Giêrusalem ỏ̉ độ cao 2.700 feet trên mặt nủỏ́c biển, vậy thì Chúa Giêsu phải lên núi ỏ̉ Giudea để đến Thành Thánh. Hôm nay Chúa Giêsu bắt đầu cuộc hành trình lên Giêrusalem. Có một nghĩa khác về việc Chúa Giêsu "đủọ̉c rủỏ́c lên". Ngài sẽ chịu thủỏng khó ỏ̉ thành Giêrusalem Ngài sẽ bị "đủa lên" trên cây thập giá, sẽ sống lại và sẽ lên trỏ̀i, nghĩa là Ngài sẽ "đủọ̉c rủỏ́c lên" về vỏ́i Chúa Cha.

Bài phúc âm hôm nay vang lại bài đọc thủ́ nhất, vì bài đó nói về ngôn sủ́ Êlia đủọ̉c rủỏ́c lên trong cỏn gió lốc (2V 2: 11). Đoạn sách này còn có ý nghĩa khác nói về ngôn sủ́. Khi hai ông Giacôbê và Gioan đề nghị Chúa Giêsu cho lủ̉a trên trỏ̀i rỏi xuống dân một làng Samaritanô vì họ không tiếp đón Chúa Giêsu và các môn đệ. Ngôn sủ́ kêu lủ̉a trên trỏ̀i rỏi xuống khi kẻ thù dân Israel đến gần ngôn sủ́ (2V 1:10) "và lủ̉a đã tủ̀ trỏ̀i thiêu hắn và 50 ngủỏ̀i của hắn". Nhủng, kêu lủ̉a tủ̀ trỏ̀i xuống không phải là thái độ của Chúa Giêsu đối vỏ́i kẻ thù. Chúa Giêsu đả kích lỏ̀i đề nghị tàn bạo của hai môn đệ đối vỏ́i dân làng Samaritanô. Thật là điều hay Chúa Giêsu đã làm nhủ vậy, vì sau khi Ngài "đủọ̉c rủỏ́c lên", việc giảng dạy theo Đấng Mêsia của giáo hội bắt đầu. Samaria là nỏi dân chúng không phải Do thái trỏ̉ lại đầu tiên vào giáo hội.

Dân Do thái và ngủỏ̀i xủ́ Samaria là kẻ thù vỏ́i nhau. Chúa Giêus đi qua xủ́ Samaria là chuyện lạ. Thủỏ̀ng thì ngủỏ̀i Do thái tránh không đi qua xủ́ Samaria trên đủỏ̀ng họ lên Giêrusalem. Trong phúc âm thánh Gioan Chúa Giêsu nói chuyện lâu dài vỏ́i một ngủỏ̀i phụ nủ̃ xủ́ Samaria (Ga 4:4-11). Chúa Giêsu không tủ̀ bỏ ai cả, ngay cả "kẻ thù vỏ́i dân Ngài", hay ngủỏ̀i thuộc tôn giáo khác. Các môn đệ Ngài cũng phải làm nhủ vậy.

Thánh Luca nói với chúng ta là Chúa Giêsu "quyết định lên đường đi lên Giêrusalem". Luca viết 9 đoạn văn về sứ vụ của Chúa Giêsu và Giêrusalem là nơi cuối cùng. Ngay trước khi gặp ba môn đệ đầu tiên, Ngài tiếp tục đi trên đường giảng dạy về việc theo Ngài làm môn đệ. Những người theo Ngài sẽ phải uyển chuyển sẵn sàng thay đổi và quyết tâm với Ngài.

Môn đệ của Chúa Giêsu phải để mọi sụ̉ qua một bên. Ngồi ngay một chỗ, chọn sụ̉ an toàn và không thay đổi là không thể làm môn đệ của Ngài đủọ̉c. Chúa Giêsu luôn luôn trên đủỏ̀ng đi, và chúng ta phải sẵn sàng theo Ngài. Bạn có nhận thấy các tủ̀ ngủ̃ về hành động trong bài này không? Nào: hành trình, gỏ̉i đi, đi vào, trên đủỏ̀ng đi, hãy đi, đi theo v.v... Làm môn đệ phải có hành động.

Muốn làm môn đệ thì có nhủ̃ng ̣điều trình bày trong ba câu chuyện gặp gỡ vỏ́i Chúa Giêsu. Ngài không nói nhẹ về điều kiện làm môn đệ. Nếu ngủỏ̀i nào đáp lại lỏ̀i Chúa Giêsu mỏ̀i gọi, ngủỏ̀i đó sẽ gặp chông gai trên đủỏ̀ng đi. Ông Giacobê và ông Gioan đã có kinh nghiệm gặp chông gai khi họ bị những người làng Samaritanô không đón tiếp. Hai ông mỏ́i bắt đầu theo Chúa Giêsu trên đủỏ̀ng đi lên Giêrusalem thì họ đã gặp chống đối. Chúa Giêsu cũng có thể nói với ngủỏ̀i hỏi Ngài "Thủa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo", là anh có thấy ngủỏ̀i làng Samaritanô tủ̀ chối đón tiếp tôi không? Anh có sẵn sàng chịu bị ngủỏ̀i ta chối bỏ vì tôi không? Nhủng, trái lại, Chúa Giêsu nói "Con Ngủỏ̀i không có chỗ tụ̉a đầu". Ngài có thể nói thêm là "nếu anh muốn theo tôi anh cũng sẽ chịu nhủ vậy".

Có môn đệ nào lại muốn theo một vị thầy bị người ta chối bỏ không? Một vị thầy không được tôn trọng khi lên đến Giêrusalem không? Câu hỏi này cũng có thể nói với chúng ta. Thử hỏi chúng ta có muốn liên hệ với người muốn cứu vớt chúng ta, lại bảo chúng thãy hy sinh mạng sống chúng ta cho kẻ khác không? Chúng ta có sẵn sàng bỏ sự an toàn của mình để nhận làm môn đệ không? Hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta có cơ hội để suy nghĩ về lời chúng ta đã đáp lại lời mời gọi đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu điều? Chúng ta đã để những dịp phải làm qua ngày khác không?

Đáp lại lỏ̀i một ngủỏ̀i khác muốn theo Ngài, Chúa Giêsu hỏi củ́ng cỏi. Ngủỏ̀i này không tủ̀ chối bổn phận anh ta phải lo cho cha mẹ và gia đình. Nhủng, Chúa Giêsu trên đủỏ̀ng đi, Ngài chỉ có chút thì giỏ̀ đáp lại vỏ́i ngủỏ̀i muốn chôn cất cha anh ta trủỏ́c. Không phải vì cha anh ta vủ̀a mỏ́i chết, nhủng là anh ta muốn thu xếp chuyện nhà trủỏ́c. Và khi cha mẹ anh ta mất anh ta sẽ đủọ̉c thủ thả theo Chúa Giêsu. Nhủng theo Chúa Giêsu là theo sụ̉ sống, không phải theo sụ̉ chết. Chúa Giêsu mỏ̀i gọi chúng ta vào một gia đình mỏ́i và một liên hệ sinh sống. Điều gì đã lôi kéo chúng ta khỏi sụ̉ sống cần phải bỏ lại sau.

Thỏ̀i buổi Chúa Giêsu, liên hệ gia đình là điều rất quan trọng, và trách nhiệm vỏ́i gia đình có thể kéo ngủỏ̀i ta lại không đáp ủ́ng lỏ̀i mỏ̀i gọi của một ngủỏ̀i trên đủỏ̀ng đi "hãy theo tôi". Ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu sẽ có một gia đình mỏ́i. Trủỏ́c đó Chúa Giêsu đã nói "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là nhủ̃ng ai nghe lỏ̀i Thiên Chúa và đem ra thụ̉c hành" (Lc 8:21). Lúc đó Chúa Giêsu nói nhủ vậy và bây giỏ̀ Ngài cũng nói nhủ vậy. Ngài mỏ̀i gọi chúng ta "hãy theo tôi". Chúng ta có nghe lỏ̀i Thiên Chúa trong lỏ̀i mỏ̀i gọi đó, và chúng ta có sẵn sàng thụ̉c hành lỏ̀i mỏ̀i gọi đó hay không? Nếu chúng ta thụ̉c hành thì chúng ta là mẹ và anh chị em của Chúa Giêsu.

Đủỏ̀ng lên Giêrusalem vủ̀a bắt đầu, và câu hỏi về việc làm môn đệ của Chúa Giêsu đã đủọ̉c nêu lên. Điều gì đòi hỏi chúng ta, nếu chúng ta muốn làm môn đệ? Thật rõ ràng là đi theo Chúa Giêsu bắt đầu vào mùa hè này cho chúng ta, không phải là một chuyến đi nghỉ mát, một chuyến đi thăm bạn bè và gia đình rồi trỏ̉ về vỏ́i mái ấm nhà chúng ta là nỏi quen thuộc.

Một khi chúng ta đã chấp nhận lỏ̀i mỏ̀i gọi là không có sụ̉ trỏ̉ lại vỏ́i mái ấm gia đình mà chúng ta thủỏ̀ng trỏ̉ về. Và cũng không có bản đồ chỉ rõ đủỏ̀ng ̣đi dễ dàng. Chúng ta không đi theo bản đồ. Chúng ta theo một vị Thầy là Người đã đi đủỏ̀ng đó trủỏ́c chúng ta và muốn chúng ta tin vào Ngài. Chỉ có Ngài mỏ́i biết đủỏ̀ng đi.

Bao nhiêu điều đã thay đổi đỏ̀i chúng ta. Đi theo Chúa Giêsu luôn luôn đòi hỏi việc dấn thân đi lại nhiều lần. Bài phúc âm hôm nay cho chúng ta dịp suy nghĩ trủỏ́c khi chúng ta quyết định dấn thân lần nủ̃a đi theo Chúa Giêsu. Trong khi Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, chúng ta sẽ thấy là đi theo Ngài không phải là việc làm của người nhẹ dạ. Chúng ta sẽ thấy lúc đầu đám đông quần chúng hoan hô rồi phai lạt đi và các cỏ quan tôn giáo lần lần chống đối mạnh. Rồi Ngài sẽ phải chịu chết. Chúa Giêsu mỏ̀i gọi chúng ta đi theo Ngài, và loan báo điều gì khác vỏ́i thế gian là sụ̉ công chính, tình yêu thủỏng, lòng tha thủ́ và thủỏng xót.

Ai có thể làm nhủ thế đủọ̉c? Tụ̉ chúng ta, chúng ta không thể làm đủọ̉c. Nhủng, chúng ta không làm một mình trên đủỏ̀ng đi. Chúng ta cùng đi vỏ́i Chúa Giêsu và cộng đoàn tín hủ̃u. Khi chúng ta vấp ngã, đi lạc hủỏ́ng, hay chán nãn, một ngủỏ̀i cùng đi vỏ́i chúng ta sẽ có đó đễ nâng đỏ̃ và giúp chúng ta trên đủỏ̀ng đi - đủỏ̀ng Chúa Kitô.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP