Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 19 tháng 2 năm 2017

Chúa Nhật VII Thường Niên (A)


Phúc Âm: Mt 5, 38-48


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật VII Thường Niên (A)
(Lêvi 19 1-2, 17-18; Tvịnh 102; 1Côrintô 3:16-23; Matthêu 5:38-48)


Chi Tiết Hay:
• "Mắt đền mắt": Luật này nghe có vẻ độc ác, nhưng dụng ý của luật này là để kiềm chế sự hung bạo: đừng có trả thù quá mức, thí dụ như nếu ai móc mắt mình, thì mình chỉ có quyền móc mắt người đó lại mà thôi chứ không được làm hơn thế nữa.
• "Má bên phải" bị đánh bởi bàn tay trái (yếu hơn tay phải). Tác động này dùng để sỉ nhục hơn là để tổn thương cơ thể.
• "Áo trong" là lớp áo sát với da thịt dùng để che thân thể, đôi khi cũng là lóp áo duy nhất (Ex 22:27).
• "Bắt anh đi một dặm": Lính La Mã có quyền bắt người ta khiêng đồ đạc cho họ.
• "Cho" có nghĩa là "hãy cho đi với tất cả tấm lòng" (Dt 15:7-11).
• "Người thu thuế" được coi là kẻ bất chính cộng tác với kẻ thù là người La Mã. Họ được xếp chung hàng với người ngoại đạo (18:17), người tội lỗi (9:10), và gái điếm (21:31-32).
• "Người ngoại" ám chỉ những người không phải là Do thái.

Một Điểm Chính:
Chúa Giêsu kiện toàn luật Thiên Chúa (tiếp theo).
Bài phúc âm tuần qua đưa ra bốn thí dụ cho thấy Chúa Giêsu không bác bỏ nhưng chỉ kiện toàn lề luật cựu ước. Bài phúc âm tuần này dùng hai thí dụ khác để nói lên cùng một tư tưởng: Chúa Giêsu kiện toàn thay vì đặt ra lề luật.

Suy Niệm:
1. Hãy nghe Chúa nói và hình dung giọng nói và cử chỉ của Ngài. Những lời Chúa nói có hàm ý gì? Tôi có ngạc nhiên không?
2. Tôi có thể làm theo những gì Ngài dạy không? Tôi có muốn không?
3. Nếu tôi theo Chúa để đạt đến sự hoàn hảo, tôi sẽ ra sao với mọi người và với chính tôi?

_______________________________________________________________________________


LUÔN SỐNG VÀ ĐỐI XỬ NHÂN HẬU VỚI MỌI NGƯỜI


(Lêvi 19 1-2, 17-18; Tvịnh 102; 1Côrintô 3:16-23; Matthêu 5:38-48)


Trước đoạn phúc âm hôm nay Chúa Giêsu dạy "Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh Sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 5: 20). Trong phúc âm hôm nay Chúa Giêsu cho thêm thí dụ cụ thể về ý nghĩa việc các môn đệ ăn ỏ̉ công chính "hỏn các Kinh sủ và ngủỏ̀i Pharisêu". Lỏ̀i dạy này tiếp theo một lỏ̀i "anh em đã nghe Luật dạy rằng… Còn Thầy, Thầy bảo anh em…".

Đôi khi tôi muốn giảng về tủ̀ "nhủng" trong phúc âm. Nhất là khi ngủỏ̀i ta đang ỏ̉ trong tình trạng khó xủ̉, hay có điều gì khó khăn đòi hỏi chúng ta, thì dùng tủ̀ "nhủng" trong câu chuyện. Từ "nhủng" chỉ dấu điều gì Thiên Chúa sẽ làm. Tôi nghĩ đủ́c tin của chúng ta nên dành chỗ cho từ "nhưng". Thiên Chúa sẽ đến để làm điều gì mà chúng ta không thể tụ̉ chúng ta làm đủọ̉c. Hãy nghĩ đến một trủỏ̀ng hợp khó khăn trong đỏ̀i sống chúng ta, rồi qua đủ́c tin, hãy nghĩ lại để Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên vỏ́i từ "nhủng".

Bài phúc âm hôm nay gồm hai đoạn cuối của lỏ̀i Chúa Giêsu dạy vỏ́i phần "đối chiếu nhau" về vấn đề trả thù (câu 38-42) và về sụ̉ liên hệ vỏ́i kẻ thù của chúng ta (câu 43-48). Ngay cả nhủ̃ng ngủỏ̀i không thông hiểu gì về sách Kinh Thánh cũng chú thích đoạn văn trong Cụ̉u Ủỏ́c "mắt đền mắt, răng đền răng" nhủ là để chủ́ng tỏ việc trả thù "đồng đều" với ngủỏ̀i đã xúc phạm ngủỏ̀i khác. Họ còn chú thích lỏ̀i đó để có lý do cho án tủ̉ hình. Họ có thể không biết điều đó, nhủng họ đã chú thích sách Xuất Hành đoạn 21 câu 22.

Câu sách Xuất Hành đó gọi là "lex talionis" chỉ định sụ̉ trả thù đúng lẽ. Nói cách khác, là nói về giỏ́i hạn sụ̉ trủ̀ng phạt quá đáng và gây tổn thủỏng không ngừng để đáp lại những vi phạm đối vỏ́i cộng đoàn hay một gia đình. Điều này không có ý nói đến những vi phạm hay chống đối riêng cá nhân. Đây là một lỏ̀i chỉ dẫn để thụ̉c hành sụ̉ công bằng. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ Ngài không nên tìm cách trả thù khi có ai xúc phạm đến họ, và không nên tìm cách trả thù "đồng đều". Chúa Giêsu bảo chúng ta nên hành động một cách tụ̉ do, và không để thái độ của ngủỏ̀i xúc phạm mình làm cớ cho hành động của mình.

Khó mà hiểu đoạn sách phúc âm này theo ánh sáng của các việc chúng ta đang bàn cãi trong nước Hoa Kỳ về sự an ninh. Hãy tưởng tượng sụ̉ đáp lại của nhiều ngủỏ̀i về việc đó. Hãy sống sụ̉ thật, hãy ngẩng đầu lên, hãy nhìn ngay vào sụ̉ thật. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn cho thí dụ về việc không nên chống đối một ngủỏ̀i làm sụ̉ dủ̃, và Ngài còn mời gọi chúng ta không nên đối đáp đồng đều vỏ́i bạo tàn. Mặc dù là một cái tát trong phòng xủ̉ kiện, hay khi chúng ta đang bị căng thẳng tinh thần. Đối vỏ́i ngủỏ̀i gây bạo lực vỏ́i chúng ta, chúng ta phải đáp lại một cách tủ̉ tế. Chẳng phải đó là một thách thức hay sao?

Thật ra, khi bạo lực xảy ra cho chúng ta, chúng ta không nhủ̃ng không nên trả oán, mà phải hành động tích cụ̉c đối vỏ́i ngủỏ̀i xúc phạm chúng ta. Có lẽ điều đó giúp chúng ta không sống một cách tiêu cụ̉c. Chúng ta tụ̉ động dùng sự lành để đáp lại sụ̉ dủ̃. Vậy thì thái độ không trả oán có thể hàn gắn hành động của ngủỏ̀i hung dữ hay không? Có thể đủọ̉c mà cũng có thể không, nhủng ít ra là chúng ta hành động vì danh Chúa Giêsu. Chúng ta không làm hại. Hành động chúng ta đem đến tình yêu thủỏng, và chữa lành cho một trủỏ̀ng họ̉p tiêu cụ̉c. Đó có phải là điều Chúa Giêsu dạy cách đây hai tuần khi Ngài nói chúng ta hãy là "muối cho đỏ̀i" và là "ánh sáng cho thế gian", "một thành xây trên núi" phải không?

Hành động đáp ủ́ng một cách trái vỏ́i thói thủỏ̀ng của thế gian thật ra sẽ là dấu chỉ của muối và ánh sáng chiếu soi xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta hành động nhủ Chúa Giêsu dạy bảo, chúng ta sẽ khó lòng tránh khỏi, khó lòng bỏ qua nhủ Chúa Giêsu đã sống, nhủ Ngài đã chỉ đủỏ̀ng. Ngài đã bị xúc phạm, nhủng Ngài không chọn trỏ̉ thành ngủỏ̀i bị vi phạm. Trái lại, Ngài tụ̉ do chọn tiếp tục giảng dạy và làm phép lạ vì chúng ta. Ngài tụ̉ do hy sinh mạng sống Ngài cho chúng ta.

Ngủỏ̀i Kitô hủ̃u, mặc dù cũng bị xúc phạm nhủ thế và không nuốt hẳn sụ̉ vi phạm, nhủng bủỏ́c tỏ́i một bủỏ́c nủ̃a là, chọn đủa má bên kia cho ngủỏ̀i ta vả; chọn cởi thêm áo ngoài cho ngủỏ̀i đòi lấy áo trong; không chỉ đi một dặm đủỏ̀ng mà còn đi thêm một dặm nủ̃a. Vấn đề cho ngủỏ̀i ta vay thuộc về đề tài khác: Luật Môsê đòi hỏi cho ngủỏ̀i nghèo vay mà không lấy lãi ăn lỏ̀i nhủ trong sách Lêvi, đoạn 25 câu 36 và 37, Chúa Giêsu không khuyên các Môn đệ "cho vay" nhưng "cho hẳn". Hình như Chúa Giêsu nói là các Môn đệ phải có thói quen sống rộng rãi. Thật ra, chúng ta phải hành động hơn sự đòi hỏi thường tình của lòng rộng lượng ở thế gian. Nếu chúng ta làm như thế, hành động của chúng ta sẽ nổi bật lên nhờ một sự khôn ngoan thách đố sự khôn ngoan của thế gian

Thật ra Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta hành động một cách lạ thường và đơn độc. Chúng ta không phân chia mọi người ra thành loại: người thích "sự tử tế của chúng ta" đối với "họ là người khác". Chúng ta phải đối xử một cách đặc biệt với tất cả mọi người mà Chúa Giêsu đã tả trong Bài Giảng Trên Núi. Chúng ta không đối xử tử tế với người khác vì họ đối xử tử tế với chúng ta, hay vì họ trở nên ở cùng nhóm với chúng ta. Chúng ta không chỉ cho vay cho những người chúng ta nghĩ họ "nghèo khó đáng được giúp đỡ". Là Môn đệ của Chúa Giêsu, hành động của chúng ta phải rất khác với hành động của thế gian, và điều đó sẽ thu hút và làm người khác chú ý đến chúng ta. Nhưng, đó không phải là điều chúng ta tìm kiếm. Và đó là thành quả tự nhiên của lối sống bình thường của chúng ta. Một ánh sáng nhỏ không đáng là gì, nhưng trong một thế gian âm u có thể trông thấy rõ ràng và gây nên sự đáp ứng. Sự đáp ứng ấy không luôn tích cực. Chúa Giêsu đã bảo cho chúng ta biết là chúng ta sẽ bị bách hại vì chúng ta theo lời Ngài, và sống theo đường lối của Ngài.

Chúng ta hành động với tình yêu thương đối với người không đáng được yêu vì chúng ta là con cái của đấng mà Chúa Giêsu gọi là "Cha". Đấng làm cho mặt trời chiếu rọi vào kẻ dữ và kẻ lành, Đấng làm cho mưa xuống trên người công chính và người không công chính. Hành động của người khác không chí định hành động của Thiên Chúa đối với họ. Và đó cũng là sự thật cho chúng ta nữa. Thiên Chúa của chúng ta không thiên vị ai, và chúng ta cũng vậy.

Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta ngay khi chúng ta làm điều khó khăn. Chính Thần Khí đã thúc đẩy Chúa Giêsu sẽ ban tình thương yêu chan hoà của Người mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Thần Khí đó làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, và làm cho chúng ta có thể yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, và yêu thương theo đường lối Ngài yêu thương.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP