Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 1 tháng 1 năm 2017

Lễ Mẹ Thiên Chúa (A)


Phúc Âm: Lc 2, 16-21


Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Lễ Mẹ Thiên Chúa (A)
(Dân Số 6:22-27; T.vịnh 66; Galata 4:4-7; Luca 2:16-21)


_______________________________________________________________________________


CHÚA SẼ CHÚC PHÚC CHO NHỮNG AI

KÊU CẦU DANH CHÚA THEO GƯƠNG MẸ CHÍ THÁNH


(Dân Số 6:22-27; T.vịnh 66; Galata 4:4-7; Luca 2:16-21)


Không phải chỉ có hàng giáo phẩm mới có thể chúc lành. Bà tôi thủỏ̀ng chúc lành cho bánh mì bà vủ̀a lấy trong lò ra. Một ngủỏ̀i trong gia đình trủỏ́c kia làm cảnh sát thủỏ̀ng hay làm dấu thánh giá trên trán các con ông ta trủỏ́c khi chúng ra đi đấu banh hay dụ̉ tiệc vỏ́i bạn bè. Con cái ông ta thủỏ̀ng hay ngoắt đầu đi khi ông ta chúc lành cho chúng, nhủng sau khi chúng lỏ́n lên chúng nhỏ́ lại lúc cha chúng chúc lành vỏ́i lòng thủỏng mến.

Chúc lành trên các thủ́c ăn, hay các vật thánh thủỏ̀ng gồm có lỏ̀i nguyện. Nếu một giáo chủ́c đủọ̉c xin chúc lành cho các học sinh trong lễ ra trủỏ̀ng, hay một huấn luyện viên chúc lành cho đội banh của mình trước khi đội banh ra đấu để xin cho đội banh đủọ̉c bằng an, thì lỏ̀i nguyện xin là gì? Khi nào một ngủỏ̀i đủọ̉c xin chúc lành cho ngủỏ̀i khác, ngủỏ̀i đó thủỏ̀ng tỏ vẻ bẻn lẽn nói "Tôi không thể cầu lỏ̀i chúc trủỏ́c mặt công chúng". Vậy thì, hôm nay dùng lỏ̀i nguyện chúc lành trong sách Dân Số thì sao?

Đoạn sách Dân Số là nguồn gốc lề luật ban cho dân Israel qua ông Môsê (lề luật bắt đầu tủ̀ đoạn 19 sách Xuất Hành cho đến đoạn 10 sách Dân Số). Nhủng, hôm nay lỏ̀i chúc lành không theo lỏ̀i văn của lề luật. Lỏ̀i hôm nay là một lỏ̀i thỏ ca với cú pháp ngắn gọn nói vỏ́i dân Israel và cả chúng ta nủ̃a, vì chúng ta có may mắn đủọ̉c chúc lành theo việc công bố lời Chúa trong phụng vụ hôm nay.

Hãy chú ý đến nhủ̃ng phần trong lỏ̀i chúc lành. Thiên Chúa chúc lành cho dân Israel qua Môsê và Aaron. Bỏ̉i thế, trong khi nói lỏ̀i nguyện chúc lành, ngủỏ̀i nói không có quyền gì đặc biệt và nên bắt đầu bằng việc xướng danh Đức Chúa. Sau đó, chúng ta bày tỏ niềm hy vọng: Xin Thiên Chúa “giữ gìn bạn”. Đức Chúa sẽ “chúc lành” và ban “bình an” cho chúng ta.

Người chúc lành không phải là người ban phúc – Mà chính Thiên Chúa là đấng thực hiện việc này. Vì vậy, việc chúc lành trong khi cầu nguyện không nói lên năng quyền của ai cả. Điều đó đủọ̉c diễn tả trong câu thỏ cuối cùng của đoạn sách Dân Số đọc hôm nay: "Nhủ thế, chúng sẽ đặt Danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Chúng ta biết là trong Kinh Thánh tên một ngủỏ̀i không thể chỉ là danh hiệu, nhủng thể hiện sức mạnh và sụ̉ hiện diện của ngủỏ̀i đủọ̉c gọi tên. Thiên Chúa đã đặt Danh Ngài trên dân Israel. Dân Israel là một dân tộc đủọ̉c lãnh sụ̉ hiện diện và che chỏ̉ của Thiên Chúa của họ.

Sao chúng ta lại không dùng lỏ̀i chúc lành trong sách Dân Số trong lỏ̀i nguyện chúc lành riêng cho một dân tộc hay một cộng đoàn? Tủ̀ "bạn" trong lỏ̀i chúc lành có thể chỉ một hay nhiều ngủỏ̀i nhủ "các bạn". Chúng ta biết là các tên trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa. Tên Giêsu là bỏ̉i tên Joshua, có nghĩa là "ỏn củ́u chuộc của Thiên Chúa". Phúc âm thánh Matthêu cho biết nguồn gốc tên khi sủ́ thần nói vỏ́i ông Giuse "Ông sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính Ngủỏ̀i sẽ củ́u dân Ngủỏ̀i khỏi tội lỗi của họ" (MT 1:21).Trong phúc âm thánh Luca sủ́ thần Chúa nói vỏ́i Đủ́c Nủ̃ Maria tên của con Bà. Lỏ̀i hủ́a đã đủọ̉c thụ̉c hiện. Thiên Chúa đã đến để củ́u dân Ngài. Đặt tên cho con trẻ có nguồn gốc trong lỏ̀i khải huyền. Chủỏng trình đang đủọ̉c thụ̉c hiện. Và chính Thiên Chúa là nguồn gốc sụ̉ thụ̉c hiện đó. Để nhấn mạnh sụ̉ tiếp tục giủ̃a Cụ̉u và Tân Ủỏ́c, thánh Luca nói rõ chi tiết sụ̉ sinh ra của Chúa Giêsu tiếp tục lề luật ông Môsê: Chúa Giêsu chịu phép cắt bì; đủọ̉c dâng vào Đền Thỏ̀; Mẹ Ngài đã đủọ̉c phép thánh tẩy; và gia đình theo lề luật đi lên Jerusalem vào lễ Vủọ̉t Qua. Suốt phúc âm, Chúa Giêsu thỏ̀ phủọ̉ng trong hội đủò̀ng, và ngay sau khi Ngài đã qua đỏ̀i các môn đệ của Ngài cũng làm nhủ vậy. Chúa Giêsu đủọ̉c sinh ra trong một gia đình Do Thái ngoan đạo, và đủọ̉c dạy dỗ theo phong tục và lề lối đủ́c tin của Ngài. Ngài là nụ hoa nỏ̉ mà tất cả các tổ phụ mong đọ̉i, và thánh Luca viết rõ về việc này.

Thánh Luca còn nói rõ thêm là Chúa Giêsu chỉ là Đấng Mesia Do thái, để cho nhủ̃ng ngủỏ̀i cùng tôn giáo vỏ́i Ngài. Dấu chỉ về việc Ngài là cho toàn các dân tộc đủọ̉c chủ́ng tỏ ngay tủ̀ khi Ngài còn thỏ ấu. Trong bài phúc âm hôm nay, các mục đồng đến chủ́ng tỏ cho Đủ́c Maria về việc Thiên Chúa đang làm cho "toàn dân" (Lc 2:10) qua con trẻ của Đủ́c Maria. Các mục đồng là dấu chỉ Thiên Chúa loan báo rộng lỏ́n, vì mục đồng thủỏ̀ng là nhủ̃ng ngủỏ̀i không có đủ́c tin, và họ thủỏ̀ng bị tình nghi vì nghề của họ hay đi tủ̀ chỗ này sang chỗ khác.

Một dân ngoan đạo cần ỏ̉ một nỏi. Họ thủỏ̀ng bị áp bủ́c bỏ̉i các vị có uy quyền nhất trên thế giỏ́i. Thỏ̀i đó không phải là lần đầu tiên mà họ phải chịu sống nô lệ. Bây giỏ̀ là sụ̉ áp bủ́c của đế quốc La mã. Trủỏ́c đó là sụ̉ áp bủ́c của ngủỏ̀i Ai Cập và ngủỏ̀i Babylon. Một dân tộc yếu hèn nhủ thế có may mắn gì vủọ̉t khỏi ách nhủ̃ng đế quốc áp bủ́c họ nhủ thế đâu? Họ không tụ̉ giúp họ đủọ̉c, chỉ có Thiên Chúa mỏ́i làm đủọ̉c việc đó. Trong khi họ phạm tội vỏ́i Thiên Chúa, dù vậy vẫn còn có một nhóm ngủỏ̀i sống trung thành vỏ́i Thiên Chúa. Nhủ̃ng ngủỏ̀i này trỏ̉ về Đền Thỏ̀ nhiều lần, canh chủ̀ng và chỏ̀ đọ̉i một Đấng Thiên Chúa gỏ̉i đến để củ́u họ.

Trong đêm lễ Giáng Sinh chúng ta nghe "Vinh danh Thiên Chúa trên trỏ̀i, bình an dủỏ́i thế cho loài ngủỏ̀i Chúa thủỏng". Nhủng, khi Chúa đến thì lại không có dấu chỉ oai hùng, nhủng lại là một trẻ sỏ sinh bọc tả. Trẻ con thủỏ̀ng đủọ̉c quấn trong tả để giủ̃ chân ngay thẳng. Thiên Chúa đến trong thế giỏ́i chúng ta quấn trong tả và yếu hèn. Ngài không đến nhủ một vị tướng oai hùng đánh trận, mà là một trẻ sỏ sinh bình thủỏ̀ng. Điều này thật không có ý nghĩa gì về việc Thiên Chúa đã làm ra nhủ thế.

Điều khác cũng không có ý nghĩa gì về việc Chúa làm là các sủ́ thần Chúa loan báo Chúa Giêsu sinh ra cho các mục đồng là nhủ̃ng ngủỏ̀i xã hội không tín nhiệm. Vậy còn nhủ̃ng ngủỏ̀i có uy quyền trong Đền Thỏ̀ thì sao? Họ không đủọ̉c nghe tin mủ̀ng loan báo cho họ sao? Các mục đồng không làm gì để đủọ̉c các sủ́ thần Chúa thăm viếng họ. Vì sao Thiên Chúa lại đến vỏ́i họ? Vì sao các mục đồng lại đủọ̉c ỏn huệ loan báo tin mủ̀ng về Đấng Mêsia là Đấng mọi ngủỏ̀i mong đọ̉i tủ̀ lâu? Các mục đồng không làm gì cả để đủọ̉c ỏn huệ đó của Thiên Chúa. Thiên Chúa tụ̉ Ngài đến vỏ́i họ, và họ chỉ làm đủọ̉c một việc là tạ ỏn, rồi họ "liền hối hả ra đi" đến Bêlem. Đôi khi chúng ta hành động vội vả, rồi sau đó chúng ta hối tiếc. Nhủng, hôm nay các mục đồng làm điều phải là họ "hối hả ra đi". Đôi khi có nhủ̃ng việc quá tốt, quá quan trọng để phải chỏ̀ đọ̉i. "Không nên ngồi đó, hãy làm việc gì ngay".

Các mục đồng hành động đúng. Thiên Chúa thủỏng yêu họ vì họ đã đáp lại tin sủ́ thần loan báo. Họ có tụ̉ hỏi còn bầy chiên họ để lại ngoài đồng nội sẽ ra sao trong khi họ ra đi hay không? Họ không có thì giỏ̀ suy nghĩ gì đến việc đó. Họ làm ngay việc chính trủỏ́c. Hãy hối hả ra đi xem việc Thiên Chúa vủ̀a cho họ biết. Điều các mục đồng nghe sủ́ thần Chúa quan trọng hỏn các điều gì khác, Họ cũng nhủ nhủ̃ng ngủỏ̀i trong phúc âm sau này khi Chúa Giêsu bảo họ đi theo Ngài. Họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i bỏ công việc họ đang làm để vội vả ra đi.

Trong ánh sáng của Tin Mủ̀ng hôm nay, điều gì cần đủọ̉c thay đổi trong đỏ̀i sống chúng ta để đi theo Chúa? Tại sao phải chỏ̀ đọ̉i? Hãy hối hả ra đi!

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP