Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 25 tháng 3 năm 2018

Chúa Nhật Lễ Lá (B)


BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14, 1 - 15. 47 (bài dài)


"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.

Hai ngày trước Lễ Vượt Qua và Tuần Lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: S. "Đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân". C. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bêtania trong nhà ông Simon tật phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu Người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng: Làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn ba trăm đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: "Hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho Ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tuỳ ý, nhưng Ta, các ông không có Ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã xức dầu thơm có ý tẩm liệm xác Ta trước. Ta bảo thật các ông: Trong khắp thế giới, Phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà". C. Khi ấy, Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp Người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và họ liền hứa cho nó tiền. Và nó tìm dịp tiện nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng Lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Người: S. "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" C. Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". C. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo, và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người cùng Mười Hai môn đệ tới. Và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói: "Ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng Ta, sẽ nộp Ta". C. Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài: S. "Thưa Thầy, có phải con không?" C. Người đáp: "Là một trong mười hai, kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con Người phải ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người. Thà nó đừng sinh ra thì hơn". C. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". C. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa".

C. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông: "Đêm nay, tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilêa trước các con". C. Phêrô thưa Người: S. "Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không". C. Chúa Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật con: Hôm nay, nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần". C. Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng: S. "Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy". C. Và tất cả đều nói như vậy.

Đi đến một vườn kia tên là Ghếtsêmani, Người bảo các môn đệ: "Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện". C. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Người và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông: "Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức".

C. Tiến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng: "Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, một theo ý Cha". C. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: "Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối". C. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và các ông không còn biết thưa Người làm sao. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo: "Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong! Giờ đã đến: Này Con Người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi! hãy chỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi". C. Người còn đang nói, thì Giuđa Iscariô, một trong nhóm Mười Hai đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng: S. "Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài, các ông cứ bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận". C. Vừa đến, nó liền tới gần Người mà nói: S. "Chào Thầy". C. Và nó hôn Người. Và chúng tra tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: "Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Ta như bắt tên cướp! Hằng ngày, Ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà sao các ngươi không bắt Ta. Nhưng thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh". C. Bấy giờ môn đệ bỏ Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ tấm khăn lại và chạy trốn mình trần.

Chúng điệu Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian Người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho Người rằng: S. "Chúng tôi đã nghe nó nói: Ta sẽ phá huỷ đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong ba ngày, Ta sẽ xây lại một đền thờ khác không bởi tay loài người làm ra". C. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng: S. "Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông". C. Nhưng Người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi: S. "Ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?" C. Chúa Giêsu đáp: "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây". C. Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói: S. "Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?" C. Ai nấy đều lên án Người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào Người, che mặt Người và đánh đấm Người mà rằng: S. "Hãy đoán xem!" C. Và bọn thủ hạ vả mặt Người.

Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói: S. "Ông cũng theo Giêsu, người Nadarét". C. Nhưng ông chối phắt mà rằng: S. "Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì". C. Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng: S. "Ông này thuộc bọn đó". C. Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng: S. "Đúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilêa". C. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng: S. "Tôi không biết người mà các ông nói đó". C. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: "Trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Ta ba lần". Và ông liền than khóc.

Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" C. Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo Ông biết bao nhiêu điều!" C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: S. "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo dân chúng rằng: S. "Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Philatô đáp lại: S. "Người này đã làm gì nên tội?" C. Song chúng càng la to hơn: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: S. "Tâu Vua dân Do-thái". C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói: S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau: S. "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!" C. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: S. "Kìa, nó gọi Elia!" C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: S. "Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?" C. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa!" C. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa, trong số đó có bà Maria Mađalêna, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salômê, là những kẻ đã theo giúp Người khi Người còn ở xứ Galilêa. Và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với Người.

Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị, áp ngày Sabbat. Ông Giuse quê ở Arimathia, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa, ông mạnh dạn đến gặp Philatô và xin xác Chúa Giêsu. Philatô ngạc nhiên nghe nói Người đã chết, ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem Người đã chế thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác Người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó bà Maria Mađalêna và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi Người được an táng.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật Lễ Lá (B)
(BÀI THƯƠNG KHÓ: Mc 14, 1 - 15. 47 (bài dài))

Chi Tiết Hay:
• Việc xức dầu là dấu chỉ Đức Giêsu là đấng Mêsia, có nghĩa là đấng được xức dầu. Người phụ nữ không có ý định xức dầu cho Đức Giêsu như trong một nghi thức mai táng, nhưng Ngài lại muốn hiểu như vậy.
• Trong khi các thượng tế lo ngại không dám bắt Đức Giêsu thì một trong nhóm mười hai đã tình nguyện đem nộp Ngài cho họ để đổi lấy một món tiền nhỏ và đã biến sự lo ngại của họ thành sự vui mừng.
• Điều Đức Giêsu tiên đoán trong câu 27 - trích dẫn trong Cựu Ước - trở thành sự thật trong câu 50.
• Đức Giêsu nhìn về tương lai sau cái chết của mình để hứa sẽ đoàn tụ đoàn chiên lại: "Thầy sẽ đi trước" có thể hiểu là: "Thầy sẽ dẫn đầu".
• Giuđa không phải là người duy nhất đã sa ngã. "Tất cả" đều phản bội thầy một cách khác nhau
- 14:23 "tất cả" đều uống chén này
- 14:27 "tất cả" anh em sẽ vấp ngã
- 14:31 "tất cả" các môn đệ cũng đều nói như vậy
- 14:50 "tất cả" bỏ trốn hết
• Phêrô chối thầy mỗi lúc một thêm nghiêm trọng và hoàn toàn
- trước hết, ông giả vờ ngây thơ
- sau đó, ông chối không phải là môn đệ của Đức Giêsu
- cuối cùng, ông thề thốt gay gắt rằng không hề biết Đức Giêsu.
• Đức Giêsu đã chịu cám dỗ khi khởi đầu sứ mạng của mình trong sa mạc; ở đây Ngài chịu cơn cám dỗ cuối cùng và quyết liệt là: từ chối chịu đau khổ trong sứ mạng cứu chuộc nhân loại.
• Đức Giêsu không chịu uống rượu pha với mộc dược - có tác dụng làm giảm cơn đau - để có thể uống "chén đắng" một cách trọn vẹn.
• Đức Giêsu chịu chết giữa hai tội nhân cùng chịu đóng đinh với Ngài thay vì giữa hai ông Giacôbê và Gioan là những môn đệ đã xin được "một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái" Ngài (10:37).
• Khi từ chối không xuống khỏi thập giá, không cứu lấy mạng sống mình, Đức Giêsu đã hạ đền thờ (15:38) và xây dựng lại đền thờ mới (14:58).
• Màn của đền thờ bị xé ra làm hai có thể là dấu chỉ rằng đặc quyền của dân Do Thái đã chấm dứt và nay, nhờ Đức Giêsu, tất cả nhân loại được mời gọi đến với Thiên Chúa.
• Đức Giêsu chết trong cô đơn hoàn toàn. Các môn đệ bỏ rơi, các kẻ thù chế diễu, và đau đớn nhất là bị Thiên Chúa bỏ rơi.
• Sự hiện diện của các phụ nữ trái ngược hẳn với sự vắng mặt của các môn đệ phái nam.

Một Điểm Chính:
Đức Giêsu chịu mọi cực hình trong cô đơn. Giờ của Ngài đã đến. Ngài phải chịu đau đớn một mình trước khi chiến thắng trong vinh quang.

Suy Niệm:
1. Bạn cảm thấy mình giống nhân vật nào nhất trong đoạn Phúc Âm hôm nay? Tại sao?
2. Phúc Âm thánh Marcô về cuộc tử nạn của Đức Giêsu được coi như là cẩm nang hay nhất về cách làm môn đệ của Đức Giêsu. Tại sao?

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật Lễ Lá (B)


(Isaia 50: 4-7; Philipphê 2:6-11; Máccô 14:1-15,47)


Trước khi chúng ta nói về các bài đọc hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về việc phụng vụ. Các Cha giảng nên tham dự vào phần tổ chức phụng vụ, nhất là trong tuần này. Trong lúc nhìn vào các bài đọc, chúng ta thấy bài Thương Khó của thánh Máccô rất dài. Nhưng tôi muốn chọn phần ngắn trong bài đó. Phúc âm thánh Máccô thường thì kể câu chuyện ngắn gọn. Vì thế nên bài Thương Khó chứng tỏ thánh Máccô muốn nhấn mạnh về bài đó. Chắc thánh Máccô nghĩ đó là phần quan trọng, nếu không thì vì sao ông ta lại viết khác thói thường là trong phúc âm ông ta các câu chuyện đều ngắn gọn. Thường thì có 3 người đọc bài Thương Khó. Phụng vụ trong tuần này và nhất là trong khi đọc bài Thương Khó, điều quan trọng là chọn người biết đọc và đã được tập luyện để đọc. Sách lễ thường trong nhà thờ không giúp được bao nhiêu. Phúc âm là để đọc trong nghi lễ phụng vụ. Nếu giáo dân vùi đầu theo bài Thương Khó trong sách lễ hằng ngày, họ có thể bị xao lãng vì có tiếng lật trang giấy. Như thế không giúp họ suy ngẫm trong lúc nghe bài Thương Khó trong Kinh Thánh. Cũng có thể nếu cộng đoàn hát một lời ca ngắn trong lúc bài Thương Khó được đọc. Cần nhất là tập luyện các người đọc bài Thương Khó.

Thử nghĩ nếu chúng ta chú trọng giảng về phần bài phúc âm về lúc đi vào nhà thờ (Mc 11, 1-10) thì sao? Bài mở đầu này nói về Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Bài này đầy những hình ảnh về những điều mong đợi từ lâu, nay được thực hiện. Có rất nhiều những điều nói về sự mong đợi của người Do thái về Đấng Mêsia như vua chúa. Thí dụ lúc Chúa Giêsu nêu biểu tượng về vua chúa khi Ngài muốn ngồi trên lưng lừa để vào thành vua David (Dacaria 9, 9)". Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi". Chúa Giêsu bảo Các môn đệ của Ngài cách nói, "Thầy tôi cần nó và sẽ trả lại ngay lập tức". Lời nói này đủ trả lời nói của người hỏi "các ông làm gì vậy?". Đến lúc này Chúa Giêsu điều khiển mọi sự việc. Ngài tỏ ra Ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra, và Ngài có uy quyền của một vị Vua.

Dân chúng trải áo choàng và cành thiên tuế trên đường để làm việc như dân chúng trước kia đón vua của họ (2V 9, 13): "Họ vội vàng lấy áo choàng trải lên đầu bậc cấp, dưới chân ông...rồi hô lên: "Giêsu làm Vua" Tiếng la "Hosanna" có nghĩa chính là "cứu chúng tôi", và sau đó thành lời hoan hô. Bởi thế tiếng đó có 2 ý nghĩa về lời hoan hô của dân chúng. Bây giờ chúng ta biết là có 2 lý do để hoan hô Chúa Giêsu, vì Ngài là Đấng Cứu Độ và là Vua của chúng ta. Dân chúng đón rước Triều Đại Vua David sẽ đến. Họ trông thấy Chúa Giêsu đến vinh quang như Đấng Mêsia sẽ đến như Vua David.

Chúng ta nghe lời hoan hô đó với tất cả tâm tình khi bắt đầu đọc bài sách trong nghi lễ phụng vụ hôm nay. Sau đó đến bài Thương Khó. Chúng ta sẽ nghe lời dân chúng la lên trước mặt ông Philatô "đóng đinh nó vào thập giá". Chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng, hay đã giảng về đám đông quần chúng điên rồ khi theo Chúa Giêsu, rồi sau đó lại chống đối Ngài phải không? Vì sao lại có điều sai lạc trong đoạn sách đó? Hãy suy xét về phía dân chúng: tôi nhận thấy là chuyện này với sự vừa xảy ra ngoài thành, hay gần thành, rồi sau đó thánh Máccô sẽ nói Chúa Giêsu vào thành một mình. Vậy thì sự náo động là do những người ở ngoài thành. Chúa Giêsu gặp những chống đối và sự chết khi Ngài ở trong thành.

Hình như chính những người ngoài thành là những người gây náo động về Chúa Giêsu. Họ là những người đã chờ đợi từ lâu để đón Đấng Mêsia. Họ có phải là những người theo phúc âm trên đường, họ không bao giờ được ngồi vào bàn. được mời dự tiệc, hay ngồi chỗ cao trong đền thờ hay nơi hội đường phải không? Sứ vụ của Chúa Giêsu là cho những người đó. Họ đã cảm nghiệm, hay đã nghe được đón chào với Chúa Giêsu. Rốt cùng có ai bởi Thiên Chúa đến nói với họ là họ không bị bỏ quên, và họ được thương yêu bởi Thiên Chúa! Chúa Giêsu, Đấng với uy quyền, đã chấp nhận họ, đã chữa họ lành và đã tha thứ tội lỗi cho họ. Họ cũng biết Chúa Giêsu là người Galilê, người ngoài giống như họ. Họ được biết theo như ông Dacharia đã hứa là Chúa Giêsu, người Galilê, sẽ đến thành Giêrusalem trên lưng con lừa con.

Chúng ta có thể nhìn lại Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay: bài phúc âm hôm đó thánh Máccô nói về khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, Ngài nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1, 12-15). Bây giờ chúng ta đến phần cuối của phúc âm. Chúa Giêsu vinh quang vào thành Giêrusalem. Sự thay đổi nhanh chóng đó đưa đến sự thương khó và sự chết. Vậy lời hứa lúc đầu về sự vinh quang ra sao? Vậy bây giờ có phải là "thời giờ thực hiện" hay không? Sự sụp đổ hoàn toàn phải không? Trong lúc giữa chừng, những năm sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta biết được nhiều về bản tính của Chúa Giêsu, về triều đại Ngài cai trị, và triều đại đó có ý nghĩa gì cho các môn đệ. (Sau mùa Phục Sinh, chúng ta sẽ trở về với phúc âm thánh Máccô vào các ngày Chúa Nhật) "Thời giờ thực hiện" đã nhập thể trong Chúa Giêsu. Ngài là Triều Đại, Triều Đại của Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện những lời hứa tự ngàn xưa, nhưng không như các người trong thời đại Ngài nghĩ đến.

Khi Chúa Giêsu còn sống, Ngài đã tỏ uy quyền của Ngài trên bệnh hoạn, trên các quỷ dữ và với các người chống đối Ngài. Ngài cũng điều khiển mọi sự khi Ngài sửa soạn lên thành Giêrusalem. Và bấy giờ Ngài sẽ dùng uy quyền của Ngài không phải như thế gian nghĩ. Trái lại, uy quyền của Ngài sẽ để phục vụ người khác. Ngài sẽ hy sinh mạng sống Ngài vì chúng ta. Chúng ta sẽ thấy lúc Ngài phục vụ như là một cách tỏ uy quyền trên tội lỗi và trên sự dữ. Vinh quang sẽ đến không bởi bạo lực, nhưng là bởi hy sinh mình cho kẻ khác. Uy quyền của Ngài sẽ không ép buộc kẻ khác. Chúng ta sẽ tự do chọn lựa đường lối đời sống của Ngài qua sự chết. Trong khi chúng ta có thể dùng quyền năng qua quân sự, thì Ngài dùng quyền năng qua khiêm nhường từ bỏ mình hoàn toàn. Thánh Phaolô nói rõ là Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh tất cả, Ngài không giữ gì lại vì chúng ta. Không có sự hy sinh nào lớn lao như thế để Chúa Kitô chứng tỏ tình thương yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Giáo hội ở Philipphê đang gặp đau khổ bên trong và bị bắt bớ bên ngoài (Ph 1, 28-29). Lại còn có những Kitô hữu Do thái đòi hỏi tất cả các người mới trở lại theo lề luật xưa. Thánh Phao lô nhắc cho cộng đoàn giáo hữu biết là Chúa Kitô đã hy sinh mọi sự cho họ. Ngài đã từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa để bằng lòng chịu thương khó và chịu chết. Đó là sự hy sinh tuyệt đối mà cộng đoàn phải chú ý đến, chứ không nên chú ý đến những cãi cọ về sự khác biệt trong tín điều.

Sự bị ruồng bỏ, chịu thương khó và chịu chết của Chúa Giêsu thực hiện những điều Ngài đã nói với các môn đệ Ngài. Đây không phải là một điều bất ngờ cho những thính giả của thánh Máccô. Sự đau khổ của Chúa Giêsu là chủ lực trong câu chuyện, và đáng phải là một an ủi cho cộng đoàn của thánh Máccô, và cho chúng ta, những tín hữu hiện nay là những người được lãnh nhận đức tin vào Chúa Giêsu không phải qua đau khổ.

Khi bài Thương Khó bắt đầu, chúng ta nghe có một sự thay đổi trong phúc âm. Chúa Giêsu, Đấng có uy quyền, trở thành người chịu đau khổ. Ngài là Đấng chịu đựng tất cả. Ngài bị chống đối, bị ruồng bỏ, bị phản bội, bị bắt bở, bị tra tấn, bị buộc tội, bị đánh đập, bị đóng đinh, và rốt cùng bị mai táng. Trong sự thương khó của Ngài, Chúa Giêsu tự xem mình như những người trải qua những sự bất công và tất cả những ai chịu đau khổ. Chúng ta gọi Chúa Nhật hôm nay là "Chúa Nhật Thương Khó". Từ "thương khó" có ý nghĩa bởi từ "đau khổ" và "chịu đau khổ". Có rất nhiều người phải đau khổ vì già nua, vì bệnh hoạn, vì tật nguyền. Chúng ta cũng đau khổ vì bị áp lực của nền kinh tế và tổ chức xã hội. Chúng ta không thể luôn luôn thay đổi những trường hợp này, nên chúng ta có thể cảm nghiệm với Chúa Giêsu và lãnh ơn mạnh mẽ trong sự chịu đựng của Ngài qua sự thương khó.

Trong Anh ngữ, thương khó, lại còn có ý nghĩa chịu đựng quá nhiều. Theo nghĩa này, Chúa Giêsu là người gây sự đau khổ, biết quá nhiều là sẽ chịu đựng trong những việc Ngài sẽ làm và làm như thế nào. Chúa Giêsu là người thương yêu Thiên Chúa và loài người vô vàn. Và sự thương khó của Ngài thêm năng lực và thúc đẩy quyết định của Ngài tiếp tục trên đường Thiên Chúa giao cho Ngài để chúng ta theo, để rao giảng tình thương yêu của Thiên Chúa cho những người ngoài. Không có sự chống đối nào có thể ngăn chận Đấng Cứu Chuộc toàn năng để Ngài thi hành nhiệm vụ cho chúng ta, mặc dù điều đó mang đến cái chết cho Ngài.

Trong tuần này, chúng ta có thể làm một điều là giảng về việc xử tử tù nhân. Giáo hội chúng ta chống đối án tử hình và có biết bao tài liệu về việc này khi chúng ta nghe phúc âm về sự việc xử tử Chúa Giêsu hôm nay và ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Trong nhiều năm tôi đã trình bày danh sách các tù nhân bị án tử hình ở trại tù North Carolina. Đây cũng có thể là dịp cho các Cha giảng đề nghị giáo dân viết thơ cho các tù nhân đó hay các tù nhân khác ở trại tù gần bạn hơn. Nếu các bạn cần chi tiết thì ban hòa bình và công lý của địa phận của các bạn có thể có những tên đó. Hoặc xem trên máy vi tính về đề tài "Dân chúng có Đức Tin chống lại án tử hình" thuộc về nhóm Đại Kết liên tôn North Carolina.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng yên, OP