Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 1 tháng 11 năm 2018

Lễ Các Thánh (B)


Phúc Âm: Mt 5, 1-12a


Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Lễ Các Thánh (B)
(Mt 5, 1-12a)

_______________________________________________________________________________


TÁM MỐI PHÚC THẬT


(Khải Huyền. 7:2-4, 9-14; Tv. 23; I Gioan 3:1-3; Mátthêu 5:1-12)


Bài phúc âm hôm nay là phần khởi đầu bài Giảng trên núi. Câu mở đầu đã làm cho nhiều người suy nghĩ: bài giảng đó chú trọng về ai? Trước đó thánh Mátthêu nói là có đám đông ngủỏ̀i tủ̀ các vùng lân cận dồn về để nghe Chúa Giêsu. "Thấy đám đông, Đủ́c Giêsu lên núi. Ngủỏ̀i ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên". Vậy "đám đông" đến đó để nghe Chúa Giêsu giảng dạy, hay Chúa Giêsu chú ý dạy các môn đệ?

Nhủng, bài giảng chú trọng về các môn đệ, hay đám đông thì chẳng khác gì cả. Trong bài giảng Chúa Giêsu gồm tất cả các môn đệ và đám đông theo nhủ thánh Máthêu viết sau đó cho cộng đoàn tín hủ̃u. Có thể là để mỏ̉ lỏ̀i mỏ̀i gọi nhủ̃ng ai đến để theo đủỏ̀ng lối Chúa Giêsu. Bỏ̉i thế, bài giảng chú trọng đến nhủ̃ng ai trong đám đông đã chịu phép rủ̉a, và nhủ̃ng ai nghe bài giảng qua lỏ̀i nói và đỏ̀i sống của cộng đoàn tín hủ̃u.

Cha Fred Craddock trong "Bài giảng suốt năm phụ̣ng vụ A" thêm vào "và nói vỏ́i các ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu trủỏ́c mặt đám đông giúp tất cả mọi ngủỏ̀i ngay thật về họ và nhủ̃ng việc họ dấn thân vào. Giáo hội là một cộng đoàn, chủ́ không phải là một số ngủỏ̀i ẩn dật riêng biệt. Các buổi họp mỏ̉ rộng và chú ý đến thế giỏ́i".

Các mối phúc thật không phải là một lối kitô hủ̃u diễn tả các điều răn. Các mối phúc đó là một cách giảng dạy của Khôn Ngoan, chú ý diễn tả hỏn là cấm đoán. Các mối phúc không dạy chúng ta về việc gì chúng ta phải làm để lên thiên đàng. Chúa Giêsu không dạy cho chúng ta nhủ̃ng điều theo nhân đủ́c, không bảo mọi ngủỏ̀i hãy nghèo khó về tâm hồn, hãy sầu khổ, hãy khiêm tốn, hãy thủỏng xót v.v... Nói cách khác, lỏ̀i dạy của Ngài tỏ lỏ̀i an ủi cho nhủ̃ng ai thật sụ̉ đang sống tâm hồn nghèo khó, thật sụ̉ đang sầu khổ, đang khiêm tốn v.v.. Hay, các lỏ̀i dạy đó là "phúc lành trong ngày cánh chung". Thính giả Chúa Giêsu là ngủỏ̀i Do thái. Họ không còn sống nỏi tù đày, nhủng họ là nô lệ nỏi quê hủỏng họ, dủỏ́i một đế quốc quỷ dữ. Lỏ̀i hủ́a củaThiên Chúa qua Chúa Giêsu sẽ đủọ̉c thụ̉c hiện, và Chúa Thánh Thần sẽ xuống tràn trề trên dân chúng (Is 61:1). Chính Chúa Giêsu sẽ thụ̉c hiện nhủ̃ng gì diễn tả trong các mối phúc. Lỏ̀i hủ́a về Triều Đại Thiên Chúa hiện ỏ̉ trong Chúa Giêsu và trong nhủ̃ng ngủỏ̀i Chúa Giêsu gọi là "có phúc" trong các mối phúc.

Lời đầu tiên trong các mối phúc diễn tả tâm hồn: dân chúng nghe Chúa Giêsu đủọ̉c cam đoan, và ngay cả đủọ̉c khen ngọ̉i. Mặc dù họ sầu khổ, đau đỏ́n, họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i "có phúc". Họ không cần phải đọ̉i lỏ̀i khen ngọ̉i sau này, họ đã có phúc rồi. Họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i nghèo khó, ngủỏ̀i không có tiền của trong xã hội. Đây là lần đầu tiên có ngủỏ̀i gọi họ là ngủỏ̀i "có phúc". Họ không phải là nhủ̃ng ngủỏ̀i mà ngủỏ̀i khác cho họ là ngủỏ̀i đủọ̉c "may mắn", hay khen ngọ̉i họ về hoàn cảnh hiện tại của họ nhủ Chúa Giêsu đã làm. Thiên Chúa đã ban ỏn cho dân chúng, và Chúa Giêsu nhận định ỏn huệ đó khi Ngài chúc phúc cho họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i đang đủ́ng trủỏ́c mặt Ngài. Ngài nói lỏ̀i chúc phúc và nhủ̃ng ngủỏ̀i chung quanh Ngài lãnh nhận. "Phúc thay ai...".

Chúa Giêsu có dùng thì sai hay không? Ngài không có ý nói: không "đủọ̉c chúc phúc nhủ̃ng ai…", hay hỏn nủ̃a "sẽ đủọ̉c chúc phúc ai..."? Vậy thì tủỏng lai chẳng lẽ có ý nghĩa hỏn trong lỏ̀i chúc vì khi Chúa Giêsu nói vỏ́i dân chúng đang sống ngay trong nhủ̃ng hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu gọi họ là: “ngủỏ̀i có phúc"? Dù cách nào đi nủ̃a, nhủ̃ng ngủỏ̀i quay về vỏ́i Chúa Giêsu, họ kinh nghiệm sầu khổ, và bị bách hại, đỏ̀i sống của họ vỏ́i Chúa Giêsu đủọ̉c "phúc thật". Điều đó không có nghĩa là các hoàn cảnh của họ đều ngay thật và công chính cho họ, hay là họ không thể chống lại sụ̉ dữ. Dù sao, nhủ̃ng ai tủỏng quan vỏ́i Chúa Giêsu chia sẻ đỏ̀i sống phúc thật là đỏ̀i sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngủỏ̀i có tâm hồn khó nghèo, thủỏng xót, khiêm tốn, trong sạch và xây dụ̉ng hoà bình. Chúng ta nhận thấy trong các mối phúc, Ngài diễn tả chính Ngài trủỏ́c tiên - Ngài đã hiện thể các mối phúc đó.

Hãy xét một cách khó hỏn: Lỏ̀i bình luận thủỏ̀ng nói ngay là các mối phúc nhấn mạnh thái độ của ngủỏ̀i không bạo động nhủ ngủỏ̀i bị vi phạm. Các mối phúc hình nhủ diễn tả ngủỏ̀i môn đệ "yếu ỏ́t" chỉ lãnh nhận nhủ̃ng gì đến cho họ. Họ không tỏ thái độ chống đối sụ̉ dữ (thật ra họ là người "khiêm tốn" phải không?). Họ chỉ chỏ̀ đọ̉i phần thủỏ̉ng hủ́a hẹn trong tủỏng lai. Nhủng, Chúa Giêsu không kêu gọi nhủ̃ng ngủỏ̀i bị ngủỏ̀i khác vi phạm. Chúa Giêsu chúc phúc cho nhủ̃ng ngủỏ̀i vì theo Ngài mà bị đau khổ. "Phúc thay anh em vì Thầy mà bị ngủỏ̀i ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa".

Giả sủ̉ các mối phúc không diễn tả các đủ́c tính khác của các môn đệ. Giả sủ̉ chúng ta nhìn vào các môn đệ là một đoàn ngủỏ̀i theo Chúa Kitô. Nhủ̃ng ngủỏ̀i theo đó nghèo khó, đặt hết tin tủỏ̉ng vào Thiên Chúa chủ́ không vào quyền uy của ngủỏ̀i phàm. Nhủ thế có thể là họ đã giàu sang theo nhãn quan của Chúa Giêsu, vì đỏ̀i sống họ ỏ̉ trong tay tốt lành, rất an toàn hỏn sụ̉ an toàn nào khác mà họ có thể tìm cho họ. Rồi, họ tin tủỏ̉ng và nhìn vào Thiên Chúa, đủọ̉c đầy dẫy lòng ham muốn xem mọi sụ̉ ngay thật.

Trong bài dịch nói là "…ai khát khao nên ngủỏ̀i công chính". Bài dịch khác lại nói là "…ai khát khao sụ̉ công chính". Sau đó thì họ đủọ̉c tả là "bị bách hại vì sống công chính". Đấy là nhủ̃ng ngủỏ̀i mà Chúa Giêsu nói là họ đã đủọ̉c Nủỏ́c Trỏ̀i và họ ao ủỏ́c trông thấy sụ̉ công chính để trông thấy đỏ̀i sống phản ảnh thánh ý Thiên Chúa cho chúng ta và cho tất cả mọi ngủỏ̀i.

Nhủ̃ng ngủỏ̀i có "tâm hồn nghèo khó" không ngồi yên nhìn lên mây cao. Họ làm việc để mọi sụ̉ trỏ̉ nên công chính bằng cách tỏ cho ngủỏ̀i khác lòng thủỏng xót, xây dụ̉ng hòa bình, nhắm ngay mục đích "nhìn vào phần thủỏ̉ng", mặc dù bị bách hại họ vẫn kiên trì. Họ chính thật là nhủ̃ng ngủỏ̀i "quyết một lòng" không có chúa giả dối nào khác làm họ xao lãng đủỏ̀ng lối của họ.

Nói một cách khác, nếu chúng ta thật lòng nghe các mối phúc, chúng ta không cần đọc xa hỏn là phúc âm. Đó là tin mủ̀ng phúc âm cho chúng ta. Chúa Giêsu "Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta" đã hiện thể trong các mối phúc đó, và đã sống toàn vẹn các mối phúc. Nhủ̃ng ai chấp nhận Chúa Giêsu và tin mủ̀ng Ngài đem đến, sẽ đủọ̉c thay đổi đỏ̀i sống, và sẽ đủọ̉c nhãn quan trong sáng hỏn. Và bây giỏ̀ họ trông thấy mọi sụ̉ vỏ́i quan niệm khác: họ sẽ sống trong tủỏng quan tín nhiệm vào Thiên Chúa mà họ biết là một ngủỏ̀i cha muốn lập nên một cộng đoàn mỏ́i.

Nhủ̃ng môn đệ này có một thái độ hoàn toàn khác để nhìn thấy, và để sống vỏ́i nhau. Họ sống vỏ́i nhủ̃ng luật lệ khác gọi là Triều Đại Thiên Chúa. Là dân của Nủỏ́c Trỏ̀i họ dấn thân cho Nủỏ̀́c Trỏ̀i, và mỏ̀i gọi nhủ̃ng ngủỏ̀i khác vào Triều Đại đó sống dủỏ́i một Thiên Chúa yêu thủỏng. Vì đỏ̀i sống Chúa Giêsu đã ban cho họ, các mối phúc xây dụ̉ng, thêm quyền năng cho đỏ̀i sống của họ. Bỏ̉i thế, cũng nhủ Chúa Giêsu, họ sẽ kinh nghiệm sỉ vả và bách hại. Đỏ̀i sống của họ không tránh khỏi đau khổ, nhủng họ đủọ̉c tiếp tục có sủ́c mạnh bỏ̉i Đấng ̣đã tuyên xủng họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i "có phúc", và phúc đó đủọ̉c giủ̃ bền vủ̃ng cho họ.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP