Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 4 tháng 11 năm 2018

Chúa Nhật XXXI Thường Niên (B)


Phúc Âm: Mc 12, 28b-34


Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XXXI Thường Niên (B)
( Mc 12, 28b-34 )

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật XXXI Thường Niên (B)


(Sách Thứ luật 6, 2-6; Hipri 7,23-28; Marcô 12, 28-34)