Author: Agnes Ngọc Huỳnh

Mẫu Đơn

MẪU ĐƠN Các mẫu đơn thường dùng của cộng đoàn BÍ TÍCH RỬA TỘI Xin bấm vào đây để tải thủ tục.Xin bám vào đây để tại đơn rửa tội. TỜ KHAI GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO Xin bấm vào đây để tải thủ tục. Xin bấm vào đây để tải đơn. BÍ TÍCH HÔN...

Read More

Cùng Nhau Hướng Về ĐH 2020

Chuyên Mục

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”