Mọi thông tin về Đại Hội, xin liên lạc Giáo Xứ: (702) 821-1459
hoặc Chị Phạm Ngọc-Thủy: (832) 602-0258