Hàng năm, con cái Mẹ La Vang khắp nơi trên thế giới quy tụ về núp dưới bóng thân thương của Mẹ La Vang tại Las Vegas. Năm nay, Đại Hội được tổ chức vào ngày 16, 17, và18 tháng 10, năm 2020. Xin quý vị cùng xem thông tin sau: