Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Giuse Trọng ngày 8-12-2011
 Ngày 27-11 tới 11-12 Năm 2011