Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn Mạng Ca Đoàn ĐMLV/LV
        Ngày 14 Tháng 8 Năm 2011