Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ Lá
        Ngày 17 Tháng 4 Năm 2011