Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Tạ Ơn của Sơ Têrêsa Thu Hồng tại  Giáo Xứ ĐMLV/LV
        Ngày 17 Tháng 7 Năm 2011