Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Rước Lễ Lần Đầu 2011
        Ngày 19 Tháng 6 Năm 2011

<