Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Nghi Thức Tiễn Đưa Linh Hồn Augustinô Đặng Cảnh Nhân
        Ngày 19 Tháng 5 Năm 2011