Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ Chúa Kitô Vua - Bổn Mạng TNTT Đoàn Tôma Thiện
 Ngày 20 Tháng 11 Năm 2011