Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Mạc Đại Hội Mẹ La Vang 2011 tại ĐTMLV/LV
        Ngày 21 Tháng 10 Năm 2011