Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Sáu Tuần Thánh - Nghi Thức Suy Tôn Thánh giá
        Ngày 22 Tháng 4 Năm 2011