Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Bế Mạc Đại Hội Mẹ La Vang 2011 tại ĐTMLV/LV
        Ngày 23 Tháng 10 Năm 2011