Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Đại Lễ Phục Sinh
        Ngày 24 Tháng 4 Năm 2011