Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hình Lưu Niệm với Santa Claus
 Ngày 24 Tháng 12 Năm 2011