Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Vọng Giáng Sinh
 Ngày 24 Tháng 12 Năm 2011