Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Happy Thanksgiving - Mừng Lễ Tạ Ơn
 Ngày 24 Tháng 11 Năm 2011