Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2011