Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chúc Mừng Cha Tân Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang
        Ngày 26 Tháng 6 Năm 2011