Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Kính Thánh Nữ Mônica-Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
        Ngày 28 Tháng 8 Năm 2011