Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hội Thảo Ơn Gọi Gia Đình
        Ngày 29 Tháng 5 Năm 2011