Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu-Bổn Mạng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Ngày 29 Tháng 9 Năm 2011