Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Bổn Mạng Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm Nhân Hậu Chúa Giêsu
Ngày 6 Tháng 1 Năm 2011