Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu 2012
 Ngày 10 Tháng 6 Năm 2012