Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Sai Đi cho Thừa Tác Viên Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa
 Ngày 10 Tháng 6 Năm 2012