Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang
 Ngày 11 & 12 Tháng 8 Năm 2012