Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Ngày Hiền Mẫu - Happy Mother's Day
 Ngày 13 Tháng 5 Năm 2012