Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chuẩn Bị cho Đại Hội Mẹ La vang 2012 Kỳ V - CÙNG MẸ XIN VÂNG
 Ngày 14 Tháng 10 Năm 2012