Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đức Cha Nguyễn Năng - Gm. GP. Phát Diệm Viếng Thăm ĐT MLV/LV
 Ngày 15 Tháng 5 Năm 2012