Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ khởi công xây cất Tượng Đài Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Sầu Bi
 Ngày 17 Tháng 7 Năm 2012