Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 Ngày 19 Tháng 8 Năm 2012