Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Mạc Đại Hội Mẹ La vang 2012 Kỳ V - CÙNG MẸ XIN VÂNG
 Ngày 19 Tháng 10 Năm 2012