Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chúa Nhật Lễ Lá 2012
 Ngày 1 Tháng 4 Năm 2012