Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lãnh Đạo và Phục Vụ Chúa với Tinh Thần Phục Sinh
 Ngày 20.21 Tháng 4 Năm 2012