Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
A/C Chủ Nguyền Chương Trình TTHNGĐ Hoài&Thắm Mừng Kỷ Niệm 30 Năm
 Ngày 21 Tháng 7 Năm 2012