Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tiệc Mừng Tân HĐMV Giáo Xứ Đức Mẹ LV Las Vegas nhiệm kỳ 2012-2015
 Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012