Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Sai Đi
 Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012