Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hội Chợ Xuân Nhâm Thìn 2012
 Ngày 22 Tháng 1 Năm 2012