Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hình Ảnh Trại Hè Sa Mạc Tình Thương tại Echo Bay Marina
 Ngày 23 và 24 Tháng 6 Năm 2012