Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 Ngày 24 tháng 12 Năm 2012