Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 Ngày 25 Tháng 11 Năm 2012