Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam kỳ 4 tại Cal State University Fullerton
 Ngày 27 Tháng 7 Năm 2012